ELIZONDO , DIEGO

Carrera Pos.Gral. Pos.Sexo. Tiempo Neto Puntos
Corre Montevideo - 21km / 2017 8 8 01:08:59 13.00
 
TOTAL: 13.00